MISSIE

Als professionals en ervaringsdeskundigen is onze missie:

Mensen die lijden aan SOLK of chronische pijn helpen herstellen door het inzicht dat onbewuste emoties de oorzaak zijn van onbegrepen lichamelijke klachten.

Dit inzicht zal bijdragen aan een effectieve, menselijke en goedkopere gezondheidszorg.

In bredere zin streven wij naar een verandering in onze maatschappij van kijken naar en omgaan met gezondheid, ziekte en zorg. Met als resultaat dat lichaam en geest weer gezien gaan worden als één onlosmakelijk geheel. Waarbij emotie als volwaardige oorzakelijke factor wordt (h)erkend. Niet alleen bij het ontstaan en in stand houden van chronische lichamelijke klachten, maar ook ten aanzien van gezondheid en welzijn in het algemeen.

Recente kennis en nieuwe wetenschappelijke inzichten geven aanwijzingen dat psychologische factoren in de vorm van verdrongen emoties in het onbewuste deel van de hersenen in veel gevallen de oorzaak zijn van het ontstaan en in stand houden van chronische pijn en onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK). Deze andere benadering, gebaseerd op kennis van artsen in binnen- en buitenland, een groeiend aantal wetenschappelijke publicaties en succesvolle cliëntverhalen, biedt mogelijkheden voor herstel én preventie, waardoor SOLK/chronische pijn duurzaam aangepakt kunnen worden.

In Nederland zijn bovengenoemde kennis en inzichten nog nauwelijks bekend en toegankelijk, en passende behandelingsmogelijkheden onvoldoende beschikbaar – noch voor dokters/zorgverleners die patiënten graag verder willen helpen, noch voor patiënten met SOLK/chronische pijn zelf. Dit feit, de vele onderzoeken en cliëntverhalen over succesvol herstel, en onze eigen ervaring als professionals en ervaringsdeskundigen, zijn voor ons de aanleiding Stichting Emovere op te richten.

VISIE

Gepassioneerd en zonder winstoogmerk willen wij een verandering bewerkstelligen in het kijken naar en de aanpak van langdurige onbegrepen lichamelijke klachten. Zodat er niet langer eindeloos gezocht wordt naar een fysieke verklaring van SOLK/chronische pijn. Of dat mensen alleen geholpen worden te leren leven met de gevolgen ervan. Maar dat er gezocht wordt naar de psychologische oorzaak van de klachten en chronische pijn, waarbij verdrongen emoties de belangrijkste factor zijn. Wij streven naar verspreiding van deze kennis, zodat deze patiëntengroep die veel lijdt en zich frequent onbegrepen voelt, meer tools krijgt om te herstellen.

Dit vraagt een andere wijze van kijken. Daarom streven wij in bredere zin naar een verandering in onze maatschappij van kijken naar en omgaan met gezondheid, ziekte en zorg. Allereerst vinden wij het essentieel dat een patiënt als mens in zijn totaliteit wordt bezien: lichaam en geest tezamen. Gevoel/emoties vormen de verbinding hiertussen. Wij streven ernaar dat het biopsychosociale model structureel en oorzakelijk wordt toegepast in gezondheidszorg en maatschappij. Waarbij (onbewuste) emoties als volwaardige, oorzakelijke, factor geaccepteerd worden bij het ontstaan en in stand houden van lichamelijke klachten/ziekte. Op grond hiervan kan ook preventief gezondheidsbeleid worden gevoerd.

Dit zal de eigen regie, gezondheid, vitaliteit en levenskwaliteit van mensen verhogen, onze huidige torenhoge zorgkosten en maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld in de vorm van arbeidsverzuim en schooluitval, drastisch kunnen verlagen, en onze huidige overbelaste (huis)artsen en zorgverleners ontlasten.

Back To Top